Tuesday, September 7, 2010

komunikasyon

Komunikasyon
Isa sa mga pinakadakilang tuklas ng tao ang komunikasyon. Kapag inalis ito, para nating pinahinto ang mundo. Kumikilos ang tao dahil sa bias ng komunikasyon. Dahil sapaghahatiran at pagpapalitan ng ideya, impormasyon, karanasan at mga saloobin ng tao, nagaganap ng mabuti at di-mabuti na syang pinagmumulan ng pag-unlad ng pamumuhay ng tao.
Daan ng tagumpay ng isang tao o pangkat ng mga tao, kaunlaran at katahimikan ng daigdig at ng pambansang kaligtasan, ang mabisang komunikasyon. Ang pagtuklas sa ibat ibang larangan pati na ang kalawakan ay saklaw ng komunikasyon ay higit na progresibo kaysa sa mga bansang huli sa bagay na ito.
Ibat ibang kahulugan ng komunikasyon
Ang komunikasyon ay galling sa salitang ingles na communication, na syang palasak na ginamit natin sa kasalukuyan, ay hinango sa salitang latin na communis na ang ibig sabihin ay karaniwan. Ang pakikipagtalastasan ay pagbubuo sa isipan ng tatanggap ng mensahe ng isang ideya o larawang katulad ng nasa isip ng nagpapadala ng mensahe. Sa ganitong sitwasyon, ang dalawang panig ay mababahagian ng kanilang ideya sa paraang kasangkot ang pagsasalita, pakikinig, pag-unawa, pagbasa at pagsulat.
Masasabi ring ito ay isang sining at paraan ng paghahatid o paglilipat ng impormasyon, ideya at kaalaman njg isang tao sa kanyang kapwa.
F.E.. Dance
ang komunikasyon ay isang prosesong dinamiko, tuluy-tuloy, at nagbabago.
Webster
Ang pakikipagtalastasan ay isang pakikipag-usap, isang pakikipag-unawaan.
Sa kabuuan ang komunikasyon ay isang paraan ng paghahatid ay pagtanggap ng lahat ng uri ng mensahe na kinasasangkutan ng magkakambal na proseso ng pagsasalita, pakikinig at pag-unawa
Pinagmulan ng komunikasyon
Noong likhain ng diyos nga tao, nilikha nya ito na makapiling ang iba pang kapwa nya tao. Sa pakikipamuhay nya sa lipunang kinabibilangan ay dapat lamang na sya ay makisalamuha, makibagay, makiisa at makipag-unawaan sa kanyang kasamahan.dahil ditto, pinagkalooban san g matuwid na pag-iisip ng diyos upang makagawa ng makabuluhang bagay. Kailangan nyang maipahayag ang kanyang kaisipansa kapwa kayat pinagkalooban sya ng diyos na makapagsalita upang maipahayag ang saloobin
Ayon sa mga iskolar, senyas at simbolo ang ginagamit sa pakikipagtalastasan ksama ng pasalitang komunikasyon. Noong una upang maipahayag ng unang tao ang kanyang kaisipan at karunungan ay magsasalita ito.
Hindi pa noon sumusulat ang tao. Kailangan nila ito upang maitago ang mahalagang tala na kailangang ingatan. Isa ito as pinakakaraniwang paraan ng pkikipagtalastasan sa lath ng larangan.
Ito ay pinakadakilang tuklas ng ta, nagsimula raw ito sa larawang iginuhit ng mga unang tao. Pinanatutunayan ito ng mga larawang nakaguhit sa espanya at kanlurang pransya noong unang panahon.
Ang mga ito ay ginamit nila sa pakikipag-unawaan at pagpapahayag. Ito ay tinawag nilang pictographs-simpleng larawan ng mga bagay na medaling maiguhit o maililok. Sa mga simpleng larawang ito ay nakapagbibigay sila ng kahulugan.
Halimbawa sa pagguhit ng pana, nais nilang ihatid aypananakot at labanan.
Mula sa pictographs, ay natuklasan ang paggamit ng mga pinagsama-samang tunog na syang humantong sa pagkakatuklas ng alpabeto. Sa pinagsama-samang tunog ng mag titik ay nakalikha ng ibat ibang salita na ginamit sa pagpapahayag ng saloobin sa kapwa . ganyan nagsimula ang komunikasyong pasulat. Kasunod ng pagsulat ng tao, at pagli limbag. Unang nakilala ng paglilimbag sa tsina noong ika-11 daan taon at kumalat at nagging palasak.
Ang komunikasyong di-kuryente ay nagsimula sa pagkakatuklas ng telegrapo noong 1840. Pagkatapos nito, lumitaw naman ang telepono noong 1876. Natuklasan at ginamit noong 1895, nagkaroon ng radio noong 1921, hanggang lumitaw ang komunikasyon satilayts(telstar) noong 1963.
Sa kasalukuyan payuloy nag pag-unlad ng komunikasyong dulot hg makabagong teknolohiya at kasabay ng pag-unlad nito ay ang pag-unlad ng kaisipan at pamumuhay ng mga tao sa buong daigdig.
Mga layunin ng komunikasyon
1. Magbigay daan tungo sa pag-uunawaan ng mga tao.
2. Makapagkalat ng tamang impormasyon at kapakipakinabang na kaalaman
3. Magbigay diin o halaga sa mga paksa o mga isyung dapat mabigyang-pansin, talakayin at dapat suriin ng mga mamamayan
4. Magbigay ng daan sa ibat ibang kaisipan, damdamin at saloobin ng mga tao.
Kahalagahan ng komunikasyon
Kapag inalis ito , para na nating pinahinto ang ikot ng mundo. Kumikilos ang tao dahil sa bias ng kumunikasyon. Dahil sa paghahatiran at pagpapalitan ng mga ideya, impormasyon, karanasan at mga saloobin ng tao, nagaganap ang iba’t ibang uri ng Gawain na nagbubunga ng mabuti at di mabuti na siyang pinag mumulan ng pag unlad ng pamumuhay ng tao.
Daan ng tagumpay ng isang tao o pangkat ng mga tao, kaunlaran at katahimikan ng daigdig at pambansang kaligtasan ang mabisang paraan ng kumunikasyon ay higit pang progresibo kaysa sa mga bansang huli sa bagay na ito.
Komunikasyon ang pinagmulan ng kaugnayan, pagbabago at paunlad ng pangkatauhan.
Tipo at antas ng komunikasyon
a. Tipo ng komunikasyonang komunikasyon ay di lang bahagi ng ating buhay, kundi sa kabuuan n gating pakikipamuhay bilang tao. Sa katunayan, ang komunikasyon ay nagsisimula kung saan nagsisimula ang buhay. Sinasaklaw nito ang ibat ibang uri o tipo ng prosesong pang komunikasyon. May roon itong tatlong uri:
1. Komunikasyong intrapersonal
ito tumutukoy sa komunikasyong pansarili. Sangkot ditto ang pag-iisip, pag-alalaat pagdama, mga prosesong nagaganap sa internal nating katauhan.
2. Komunikasyong interpersonal
Ito naman ay tumutukoy sa komunikasyong nagaganap sa pagitan ng dalawang tao;sa pagitan ng isang tao at maliit na pangkat.ang uring komunikasyong ito ang humuhubog ng ating ugnayan o relasyon s ating kapwa
3. Komunikasyong pampubliko
Ito naman ay tumutukoy sa komunikasyong nagaganap sa pagitan ng isang malaking pangkat ng mga tao. Nag komunikasyon sa pamamagitan ng mga midyang pang masa tulad ng telebisyon,radio,pahayagan at pelikula ay nasa ilalim din ng uring ito.
b. Antas ng kominukasyon
Mayroong apat na antas ang komunikasyon
1. Komunikasyon na pang masa
Ito ang antas ng komunikasyong gamit ang mass media bilang midyum ng ugnayan,halimbawa nito ay ang pakikinig ng radio, panonood ng telebisyon at pagbabasa ng pahayagan upang makakuha ng impormasyon atmakapaginterak sa mga komentaryo at balita.
2. Komunikasyon sa maliit na grupo at organisasyon
Naglalayong maging maayos ang pamamahala sa isang organisasyon. Marami kang makakausap sa ganitong antas ng komunikasyon. Makapagpapaunlad ng mga bagong ideya at makapagbabahagi ka ng mga karanasan at kaalaman.
3. Komunikasyong intercultural
Isa sa mga mabisang paraan upang maipakilala ang kultura ng ibang lahi at kung paano makapamuhay sa kanilang magkakaibang kaasalan, kaugalian, mga papel na dapat gampanan at mga alituntuning dapat sundin.
4. Komunikasyong pangkaunlaran
Naglalayong mapabilis ang pag-unlad at pagsulong ng isang bansa. Ditto pinag-uusapan ang magandang proyekto ng mga bansa kung paano sila magtutulung-tulong sa isat isa.

Ang anim na batayang sangkap ng proseso ng komunikasyon

1. Ang nagpapadala ng mensahe
Ito ay tumutukoy sa tao o pangkat ng mga taong pinagmumulan ng mensahe. Sya o sila ang tumutukoy sa mensaheng pinapadala.

2.Ang mensahe
Any may dalawang aspeto:mensaheng pangnilalaman o pang linggwistika at mensaheng relasyunal o mensaheng di-berbal.

3.Ang daluyan o tsanel ng mensahe
May dalawa itong kategorya:daluyang sensori o tuwirang paggamit ng paningin, pandinig, pang-amoy, panlsa at pandama. Ikalawa ay ang daluyang institusyunal.

4. Ang tagatanggap ng mensahe
Sya ang nagbibigay kahilugan sa mensaheng kanyang natanggap. Sya ang nagdedecode.

5. Pang tugon o fidbak
Ang pagbibigay ng tugon o fidbak ay isang mahalagang paraan ng pagkontrol sa mga sagabal sa komunikasyon. Ito ay maaring mauri sa tatlo:1.tuwirang tugon 2. Di-tuwirang tugon 3. Naantalang tugon.
Tuwiarn kapag ito ay ipinadala at natanggap agad agaran matapos ipadala at matanggap ang mensahe. Di-tuwiran, kapag itoy ipinahayag sa pamamagitan ng anyong di-berbal. Ang naantalang tugon, ay iyong mga tugonna nangangailangan pa ng panahon upang maipadala at matanggap.

6. Mga potensyal sa sagabal na komunikasyon
Ito ay tinatawag sa ingles na communication noise o filter. Bawat proseso ng komunikasyonay maaaring magkaroon ng potensyal na sagabal.ito ay mauuri sa apat:

a. Semantikang sagabal-ang pagkakaroon ng salita ng dalawan o higit pang kahulugan, pangungusap na hindi tiyak ang kahuluganat hindi maayos na organisasyon.

b. Fiscal na sagabal-halimbawa nito ay ang mga ingay sa paligid, mga distrksyong visual, suliraning teknikal na kaugnay ng sound system, hindi mahusay na pag-iilaw at hindi komportableng upuan.

c. Fisiolojikal na sagabal-ay iyong matatagpuan sa katawan ng nagpapadalao tagatanggap ng mensahe.

d. Saykolojikal na sagabal-mga biases.prejudiceso pagkakaiba-iba ng mga nakagawiang cultura na maaring magbunga ng misenterpretasyon sa kahulugan ng mga mensahe.
Mga konsiderasyon sa mabisang komunkiasyon ayon kay dell hymes, ang komuniksayon ay isang sistema ng mga gawaing pananalita na napapaloob sa isang kontekstong cultural.
S- setting and scene Tumutukoy sa lugar at panahon. Ito ay dapat isaalang-alang sapagkat ito ang daan sa pakikipag komunikasyon upang malaman ang sitwasyon at kung kalian din ito nangyari.
P – participants ito ay ang mga kasangkot sa komunikasyon.
E. ends ito ay ang layunin o dahilan ng komunikasyon. Tumutukoy ito sa layunin ng pakikipagtalastasan ng indibidwal.
A. Act sequence nakapaloob dito ang istruktura at nilalaman ng mensahe.
K- keys Ito ay ang pag-uusap o sa tono ng pag-uusap.maari itong pormal,di-pormal,literal,patalinghaga, patula, patuluyan at iba pa.
I – Instrumentalities Ang paraang ginagamit dito ay ang pasalita o pasulat, verbal o di-berbal at iba pang paraan ng instumento upang tayo’y makisalamua.
N – Norms Ito ang kubensyon at paksang talakayan. May impluwensya ditto ang kultura; kung ano ang mga pwede at di maaaring gawin, at mahalagang malaman ang kasangkot sa kulturang kinabibilangan maintindihan ang nais nilang ipahiwatig sa mga pahayag na kanilang binibitawan.
G – Genre Tumutukoy ito sa ginagamit na uri o paraan ng pakikipagkomunikasyon, ekspositori, paglalahad, nareyshon o pagsasalaysay, diskripsyon o paglalarawan.
Mga Gampanin ng Komunikasyon ayon kina Garvin at Mathiot

Ayon kina Garvin at Mathiot, may 4 na gampanin ang wika o komunikasyon.

1. Magbuklod-buklod – Sa pamamagitan ng wika, ang mga kasapi ng isang pangkat ay nagkakaroon ng unwaan at pagtutulong-tulong tungo sa ikatatagumpay ng isang mithiin o adhikain. Nagiging dahilan ang pagkakaroon ng magkakatulad na wika upang maabot ang tagumpay na nais makamit kaugnay ng isang pangkatang Gawain o aktibidad.

2. Magbukod-bukod – ang wika ay instrument ng pagkakakilanlan ng mga tao sa isang pook o bansa man. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng iba’t ibang wika, nagkakaroon ng sariling identidad ang isang bansang naiiba sa iba pa. ito rin ang nagiging instrument ng pagkakakilanlan ng mga taong nabibilang sa isang pangkat, bansa o lahi.

3. Damdaming may pagmamalaki – ang pagkakaroon ng isang wikang sarili ay nagiging tatak ng kalayaan o kasarinlan. Makadarama ng pagmamalaki para sa sariling bansa at wika ang isang taong tunay na nagmamahal sa wikang sarili at sa baying kanya. Nagagamit niya ang kahusayan sa wika sa kanyang pakikipagtalastasan sa kapwa mamayan ng bayan.

4. Pagkakaroon ng panukatan sa pag-alam nito – ang pagsasagawa ng isang maagham na pag-aaral sa wikang sarili ay magdudulot sa mag aaral ng malawak na kaalaman tungkol sa istraktura ng wika. Ito ay lilinang sa kakayahang pangkomunikatibo sa sinumang gagamit ng wika.
Ito ang tinatawag na S-M-C-R na modelo ng komunikasyon. And ideya sa source o pinagmulan kasama ang pagsalita, pasulat, eltroniko o anumang uri ng simbolikong pagmumulan ng mensahe. Ang mensahe ay siyang pinakasentrong elementong nagbibigay-diin sa paghahatid ng ideya. Mahalaga rin ang mga resiber dahil sila ang target na destinasyon ng mensahe. Ang pag-eenkowd at pag-dedekowd ng mensahe ay nagbibigay-diin sa mga sulikanin sa paghahatid n gating kaisipan sa wika o iba pang simbolismo. Binigyang-diin sa modelong ito ang pag-uunawaan ng mga kasangkot sa proseso ng komunikasyon.

Ang modelong ito nina SHANNON at WEAVER ay tinatawag na MATHEMATICAL MODEL.
Mahalaga sa makabagong larangan ang modelong ito sa proseso ng komuniksayon. Ibibigay nito ang pangkalahatang modelo na maaring matrato bilang komon na pangangailangan sa iba’t ibang disiplina tulad ng dyornalismo,retorika, linggwistika at agham ng pagsasalita at pakikinig.

ANG MAHAHALAGANG KOMPONENT NG MODELONG ITO AY:


1. Pinag mumulan ng impormasyon/mensahe.
è Siya ang gumagawa ng mensahe.
2. Ang mensahe kapwa inihahatid ng pinagmulan at tinatanggap ng destinasyon nito.
3. Ang Transmiter
è Ang pinakasimpleng sistema ng transmisyon ay yaong una, ang bibig(tunog) at ang katawan (kilos o galaw) na siyang lumikha at kumokontrol sa signal; pangalawa, ang tsanel nabinubuo ng hangin(tunog) at ilaw (kilos o galaw) na tumutulong sa transmisyon ng signal mula sa isang tao patungo sa iba.


4. Ang Signal na dumadaan sa tsanel.
- Maraming maaaring magkakaugnay na signal, tulad sa harapang interaksyon kung saan ang tunog at kilos o galaw ay sumasaklaw saiba’t ibang sistema ng signal na nakadepende sa tsanel bilang paraan ng transmisyon.
5. ANG Tagahatid o tsanel na inererepresenta ng maliit na kahon sa modelo.
- Kasama rito ang hanginm lightwaves, elektrisidad, radio waves, papel at sistemang postal.
6. Ingay/Sagabal
- Ito ang mga ingay na nakaaapekto sa epektibong pakikinig.
7. Tagatanggap
- Sila ang tumatanggap sa instrumento tulad ng tunog at kilos. Kung sa telebisyon, kasama ang antenna at ng telebisyon mismo.
8. Ang destinasyon na isang tao ng kumukonsumo at nag poproseso sa mensahe.Ang modelo ni Wilbur Schramm ay nagpapakita ng pagiging two way process ng komunikasyon. Isinam niya sa konspeto ang pag-eekowd at pagdedekowd bilang mga Gawain sa dalawa ng paraan sa pakikipagpalitan ng mensahe. Isinama rin niya ang interpreter bilang abstraktong representasyon nga mga suliranin sa pakahulugan. Mahalaga ring sangkap ng modelong ito ang konteksto at kultura upang mabigyang kahulugan ng wasto ang mga pahayag sa pakikipagkomunikasyon.


Nagpakita ito ng pagiging dinamiko ng komunikasyon, dahil ito ay tuluy-tuloy at mabilis ang mga pagbabago. Ang helix:ayon kay mortensen ay nagpepresinta ng paraan ng komunikasyong indibidwal mula sa pagkasilang hanggang sa kasalukuyan.
Ayon parin kay dance, nagbibigay ang helix ng paliwang sa konsepto na ang komunikasyon, habang nagbabago ay naapektuhan parin ng nakaraang kaugalian at itoy walang tiyak na simula at wala ring tiyak na katapuan.
Modelong intermediary
Akma ang modelong ito sa sa komunkikasyon sa mass media na naka pokus sa mahalagang tungkulin nito bilang tagapag-ugnay o gatekeeper. Ang mga tagapag-ugnay ay may kakayahang makapagdesisyon kung anong uri ng mensahe ang makikita o malalaman ng iba.
Maari rin itong magamit sa pagtuturo ng organisasyunal na komunikasyon dahil ang mga tagapag-ugnay o gatekeeper ang mga tulay na may kakayahang mabuo ang organisaston
Modelong ecological
Naglalayon ang modelong ito na mabigyan ng plataporma kung saan binubusisi ang mga isyu. Binibigyang-diin nito ang paniniwalang nagkakaroon ng komunikasyon sa interseksyon ng apat na pundamental na pangangailangan:kominikasyon sa mga tao(tagagawa at konsyumer)na pinag-uugnay ng mga mensaheng binubuo sa paggamit ng wika s media;kinikunsumo mula sa media na binibigyan ng interpretasyon sa paggamit ng wika.
Modelong functional
Ito ang modelo nina ruesch at batenson kung saan kinonsepto nila ang komunikasyon na amy apat na antas ng pagsusuri una ang panginahing Prosesongintrapersonal(level1)angpangalawa(level2)interpersonal:pagbabahagi ng larangan ng karanasanng dalawang taong nag-uusap. (level 3) :pangkatang interaksyon(level 4) pangkatang cultural na nag-uugnay sa malaking pangkat ng mga tao.